Ditaba Tse Monate Tsa

JESU KRESTE
KA TSELA

Tse Bonolo Tse Hlano

1

LEHODIMO KE MPHO E SA LEFELLWENG.
HA SE E SEBELEDITSWENG KAPA LOKELOA.

*

Ke hoseng la tsatsi la hao la matswalo. Mme wa hao o ho tletse mpho o sa e lebella - iphone ya se jwale jwale. "Wa makala! Ke ya leboha mme!" ka ho tjho jwalo. O kenya letsoho potleng o ntsha tjhentjhi o leboha mme wa haho. Ha o patala, e tlaba mpho na? E kase be mpho. Hape, ho leka ho patala mme e tla be ele thohako.

Kapa ntate o batla ho khothatsa moradi wa hae, hore a sebetse ka thata dithutong tsa hae tsa sekolo, "A re ho yena ha o ka fumana di A'ha selemong sena, o tla mo rekela koloi nakong ya keresemose."

Ha selemo se fela moradi o fumana di A'ha dithutong tsa hae, ka nnete lentswe la ntate le ya phethahala, ntate o rekela moradi koloi. Ke mpho na? Tjhe. Ke moputso wa mosebetsi o motle dithutong tsa moradi wa hae.

Mpho tlamehile ho fuwa ka bolokolohi le ho e fumana ka bolokolohi. Ha e be o tlamehile ho patala kapa ho etsa ho hong e lepuseletso - ha e sale mpho.

Bebele e re bolella hore lehodimo (bophelo bo sa feleng) ke mpho e sa lefellweng:

Hobane ke ka mohau le pholositsweng ka ho dumela. Hona ha se ho tswang ho lona, ke mpho ya Modimo, hase ho tswang mesebetsing ya lona, esere e mong wa lona a ithorisa

Baefese 2:8-9

Moputso wa sebe ke lefu, empa mpho ya mohau ya Modimo, ke bophelo bo sa feleng ho Kreste Jesu Morena wa rona.

Baroma 6:23

Ha ho motho ya tshwanelang ke sebaka lehodimong. Le hape ha ho yaka fumanang sebaka.

Sena ke hobane...

2

MONNA KE MOETSADIBE.
O SITWA HO IPHOLOSA KA BOENA.

*

A re re o ne o etsa omelette hore ho hlokahala mahe a tshelela. Ka bongwe o thubela mahe ka hara sekotlolo. Ha o fihla ho la bofelo o le thubela ka hara sekotlolo. O fumanetseha hore le bodile.

Ha o na boikgethelo empa ho lahla tsohle. Le ha ho le jwalo mahe a hlano a ne a le molelo ka sekotlolong. Lehe le le lengoe le senya tsohle.

Yaka o kase fepe lelapa omelette e silafaditsweng ke lehe le le lengoe le bodileng, re ka se tle ho Modimo ya halalelang ka bophelo bo silafaditsweng ke sebe se le seng 'me rebelle hore Modimo a se amohele.

Maemo a Modimo ke a phahameng haholo. Ho yena, bohale bo tshwana le polao; mohopolo o mobe o tshwana le bofebe. Sebe ha se feela seo re se etsang - seo re se nahanang, re se buang, re se etsang esita le sa etse hore ha le hloleha ho kopana maemo a Modimo a bo phethahetseng.

Bohle ke baetsadibe, ba ikamohile tlotla ya Modimo.

Baroma 3:23

"Empa ke motho ya molemo," o ka tswa o nahana. "Ke hlokomela lapa laka. Ke moithaopi sechabeng sa bo rona. Ha ke utswe kapa ho utlwise e mong bohloko. Ka nnete ke lokela ho dumellwa ho kena lehodimong?"

Ha o batla ho kena lehodimong ka ho leka ho phela bophelo bo bo nepahetseng, sena ke molemo hakaakang, Jesu o rile, o tla lokela ho:

Ha ho le jwalo phethehang, jwalokaha ntata lona ya mahodimong a phethehile.

Matheu 5:48

Tekanyetso bakeng sa ho kena lehodimong ke ka palo yohle ya phethahalong ka menahano le ka diketso. Ka bo kgutshwane, o tla lokela ho loka jwaloka Modimo. Ho ke ke ha kgoneha hore motho a finyelle tekanyetso ee.

Hape, mesebetsi e molemo e sitwa ho re pholosa ka lebaka la hore...

3

MODIMO O HA BEDI LERATO LE FEELA.

*

Nahana hore monna ya tsielehileng a etsa qeto ya ho amoha banka. O lebile ho telara, a mo supa ka sethunya a batla chelete ka nkane.

Telara ka ho tshoha a mo fa chelete.

Leshodu la nka chelete la e kenya ka mokotlaneng 'me a tshabela ho monyako o tswelang kantle. Empa mo tseleng a ntse a matha a kgotjwa ke k'hapete a wela faatshe ha boima, a akgela sethunya. Balebedi ba neng ba tshireleditse banka ba mo hlola ka matla.

Ha a le ka kgotla, moahlodi o botsa leshodu, "O iphumana o le maemong a jwang?"

"Molato," o arabela bosokemi. Ha a na boikgethelo. Bopaki bo kgahlanong le eena ke sithabetsa.

"Mohlomphehi," leshodu le tswela pele, "sena ke kotlo yaka ya pele. Ha hona eo ke mo utlwisitseng bohloko. Banka e fumane chelete ya bona kaofela. Ke kopa le lebale ka seo ke se entseng le ntlohele ke tsamaye?"

E kaba moahlodi a ka ba le toka ho tlohela leshodu le tsamaya? A ke kebe. Moahlodi o tshwanetse ho sebedisa molao, le ha molao o hloka hore monna a fumanwe a le molato wa tlatlapo o lokela ho fuwa kotlo.

Modimo o toka ho feta eena moahlodi wa batho. A ke kebe a be emela sebe sa rona.

Modimo ke lerato.

1 Johanne 4:8

Empa nna [Modimo] o hauhela meloko e dikete.

Exoda 34:7

Sena ke bothata: Modimo ke lerato le ha a sa batle hore fa kotlo. Empa Modimo o boetse feela 'me o tla fana ka kotlo sebe sa rona.

Modimo o lokisa bothata bona ka ho romela Jesu...

4

JESU KE MODIMO 'ME KE MONNA.
O ILE A OTLWA KA LEBAKA LA DIBE TSA RONA.

*

Jesu ke Modimo ka hara mmele wa motho. Ha se feela motho ya molemo, ke moprofeta kapa ke tichere.

Lentswe le ne lele tshimolohong, mme lentswe le ne lele ho Modimo, mme lentswe e ne ele Modimo. Lentswe le ne le entswe nama, 'me la aha hara rona le tletse mohau le nnete, 'me re bohile kganya ya lona, e kang kganya ya mora a nnotshi ya tswang ho ntate.

Johanne 1:1,14

Modimo wa re rata empa o hloya sebe sa rona. O labalabela ho thabela kamano e haufi-ufi le rona. Sebe sa rona ke lerako, se re arohana le eena.

Ho lokisa bothata bona, Modimo o jere sebe sa rona - dibe tse fitileng, dibe tsa jwale le dibe tse tlang - di behwa ho Jesu. Jwale, Jesu o otlwa ka baka la dibe tsa rona.

Bohle re ne re lahlehile jwaloka dinku, re ne re ya e mong le e mong ka tsela ya hae; empa Jehova o mo jarisitse makgopo wohle a rona.

Esaia 53:6

Jesu o ile a neheloa ho banna ba sa hlalefang ba ileng ba mo otla 'me ba mo tlontlolla. O ne a otlwa, a jabelwa le ho mo tshwela ka mathe. Nama ya hae ile ya tabolwa ha a ntse a otlwa - sephadi se ne se entswe ka dikotoana tsa tshepe.

Jwaleka banna ba mo tsheha, maqhaka ya meutlwa o ile wa qhobelwa hlohong ya hae. Tshepi e na leng mebutlwa ya kokotelwa matsohong le maotong a hae - o ile a thagiswa sefapanong.

Sa ho qetela, ha a ne a patela sebe sa ho qetela Jesu a re, "Tetelestai." Ka senyesemane e bolela: Theko e lefuwe.

Jesu o shwele. Empa ka tsatsi la boraro Modimo a mo tsosa bafung.

Sena se bolela hore dibe tsa rona di hlakotswe. E ne e se feela kotlo mmeleng wa hao.

Jesu o shwele sefapanong 'me a tsoha bafung ho lefa kotlo ya dibe tsa rona, le ho reka sebaka lehodimong bakeng sa rona. Bodulo boo kajeno a bolefileng jwaloka mpho ya bolokolohi.

Feela jwaloka sesepa se le teng empa se ka sebetsa feela ho hlwekisa mebele ya rona - mpho e teng empa e ba le molemo ha re e amohela.

Mpho ena e fumanwa ka tumelo...

5

TUMELO KE SENOTLOLO
E BULANG MENYAKO YA LEHODIMO.

*

E chitja ntho e pholosang bophelo bo leketlileng lerakong.

Ho kena ho akhaonto yaka ya banka ke tlamehile ho kenya senotlolo. Nka sebedisa dinotlolo tse ngata. Empa feela senotlolo sa nnete ke sona se tla sebetsang. Tumelo e pholosang ke yona feela senotlolo se bulang menyako ya lehodimo.

Ke eng tumelo ya pholoso?

Borasaense ba ka tseba di nnete tse pakang seo sa bongata mabapi le metsi, empa ha a hahaba lefelleng a shwa ke lenyora, hlooho tsebo ke kebe ya ho pholosa. O lokela ho nwa metsi. Hlooho tsebo hore Modimo ha a teng ha se tumelo e pholosang.

Pele o kena leetong re tla tlameha ho rapela ho Modimo ho kopa tshireletso kapa pele re ngola dihlahlobo re tla kopa ho yena thuso. Retelehela ho Modimo feela ha re le thlokahalong kapa maqakabetsing ke tumelo ya nakoana.

Tumelo e pholosang ha se hlooho tsebo hore Modimo wa phela, leha e le tumelo ya nakoana. Pholoso ya tumelo ya nnete ke ho tshepa Jesu Kreste a le mong bakeng sa bophelo bo sa feleng.

O ile a tswela le bona ka ntle, 'me abotsa, "Mohlomphehi, ke etse eng hore ke pholoswe?"
Ba araba, "Dumela ho Morena Jesu 'me o tla pholoswa - wena le ba ntlo ya hao."

Liketso 16:30-31

Nahana o tswa ka sekepeng. O iphumana o le mabifing a sefefo. Maqhubu a maholo a senya seketsoana sa hao. O iphumana o le hodimo ha metsi o tsheheditse ke sekotoana sa patsi.

Mokapoteini wa dikepe a atomela 'me a ho hweletsa, "Heyi! Ke lahlela ntho e pholosang bophelo. E tshware! Re ho hulele mo o sereletsehileng."

Ka tsela e tshwanang, Modimo o re bona re kgangwa ke sebe sa rona. Ha rena matla a ho i pholosa. O se a re lahletse motho ya pholosang bophelo. Lebitso la hae ke Jesu. Tlohela sekotoana sa patsi. Tshwarella ho yena 'me ke yena ya tlang ho o hulela sebakeng se se sireletsehileng."

Re tlamehile re kgethe - e bang re tshwareletse ho sekotoana sa patsi (re leka ho pholosa maphelo a rona) kapa re tlohelle re tshepe Jesu ho pholosa maphelo a rona.

Jesu ke tsela feela ya bophelo bo sa feleng. O bophelong bona feela ke pholoso ya Modimo. Ha o batla ho fumana mpho ya bophelo bo sa feleng, re lokela ho beha tumelo ya rona ho Jesu Kreste a le mong.

YA UTLWAHALA HO WENA NA?

*

Ha o bale sena ka phoso. Modimo wa ho rata. O batla ho o tshwarela dibe, a ho nehe tulo lapeng la hae.

Na o batla ho fumana mpho ya bophelo bo sa feleng?

Ha hona moetlo o rarahaneng o tlamehileng ho latela. Mpho e fumanwa ka ho kotjwa.

Ha ebe karabo ya hao ke ee, ke kopa o etse thapelo ena:

Jesu ya ratehang. Ke mo etsa dibe. Ke batla ho fumana mpho ya bophelo bo sa feleng. Ke dumela hore o mora wa Modimo. Ke dumela hore o shwetse dibe tsa ka. Ke dumela hore o tsohile bafung. Ke kgetha ho beya tshepo yaka ho wena feela. Re leboga Jesu ka mpho ya bophelo bo sa feleng. Amen.

Se ke se Jesu a se buileng ka seo o se entseng:

Ka nnetenete ke re ho lona, ya dumelang ho nna o nale bophelo bo sa feleng.

Johanne 6:47

Sena se bolela hore re fumane bophelo bo sa feleng ka ho panya ha leihlo re dumela. Hobane o dumela, o e fumane.

Empa bohle ba le amohetseng, le ba neile tokelo ya ho ba bana ba Modimo, e leng ba dumelang lebitso la lona; ba sa kang ba tswalwa ke madi, le ha e le ka ho rata ha nama, leha e le ka ho rata ha monna, ba mpa ba tswetswe ke Modimo.

Johanne 1:12-13

Jwale o wa leloko la Modimo. Ha ho letho leo ka le etsang ho fetola seo - ha ngwana a tswetse a ke kebe a kgutlela tswalong.

Sebe sa hao se fetileng, le sa jwale le se setlang se tshwaretswe. Mahlong a Modimo 'me o tla dula o hlwekile jwaloka Jesu.

HA O SALE LEKGOBA LA TSHABO...

Ngwana o diphakeng tsa ntate wa hae.

O NGWANA

WA MODIMO